Σιδηροπενική αναιμία

Σιδηροπενική αναιμία

Ως σιδηροπενική αναιμία ορίζεται η ελάττωση της αιμοσφαιρίνης, του αιματοκρίτη ή/και του αριθμού των ερυθρών κάτω από τις τιμές αναφοράς για το φύλο και την ηλικία του ατόμου, που οφείλεται στην έλλειψη σιδήρου.